Warsaw Community High School Sports Schedule

(July 2018) August 2018 (September 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29303112

10:00 AM
Golf (Girls V) Vs. Chesterton Senior High School/Triton HS


34

10:00 AM
Golf (Girls V) @ East Noble Invite


56

5:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. V - Varsity Scrimmage

8:30 AM
Golf (Girls V) @ Canterbury Invitational


7

10:00 AM
Tennis (Boys V) @ Carroll High School - Scrimmage


89

5:00 PM
Golf (Girls V) Vs. Rochester H.S./Triton H.S.

6:00 PM
Soccer (Girls V) Vs. V - Varsity Scrimmage

6:00 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Valparaiso HS - Scrimmage


10

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Tippecanoe Valley H.S. - Scrimmage


11

10:00 AM
C B Soccer @ Carroll High School

10:00 AM
Soccer (Boys JV) @ Carroll High School

11:30 AM
Soccer (Boys V) @ Carroll High School


121314

5:30 PM
Soccer (Boys JV) @ Argos Jr-Sr High School

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Leo Jr-Sr High School

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Leo Jr-Sr High School

7:00 PM
Soccer (Boys V) @ Argos Jr-Sr High School

7:15 PM
Volleyball (Girls V) @ Leo Jr-Sr High School


15

4:30 PM
Golf (Girls V) Vs. Huntington North H.S.

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Huntington North H.S.

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Ft. Wayne Snider H.S.


16

5:00 PM
Golf (Girls V) @ T. Valley/Wabash

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Penn H.S.

5:30 PM
Football (Boys Fr) Vs. Concord H.S.

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Huntington North H.S.

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Huntington North H.S.

7:15 PM
Volleyball (Girls V) @ Huntington North H.S.


17

7:00 PM
Football (Boys V) @ Columbia City H.S.

7:00 PM
Soccer (Boys V) @ V - Ft. Wayne Bishop Luers H.S. - Invite

TBA
Soccer (Girls V) @ V - St. Joseph H.S. Invite


18

10:00 AM
Football (Boys JV) Vs. Columbia City H.S.

11:00 AM
Golf (Girls V) Vs. Warsaw Invite

9:00 AM
Volleyball (Girls V) @ Kokomo HS Invite

TBA
C B Soccer @ Goshen High School/Valparaiso HS

TBA
Soccer (Girls V) @ V - St. Joseph H.S. Invite


1920

5:00 PM
C B Soccer @ Argos Jr-Sr High School

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Plymouth H.S.

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Mishawaka Marian H.S.

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Homestead High School

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Homestead High School

7:15 PM
Volleyball (Girls V) @ Homestead High School


21

5:00 PM
Soccer (Girls JV) @ Plymouth H.S.

5:45 PM
Cross Country (B/G) Vs. Tiger INV

6:00 PM
Football (Boys Fr) Vs. Columbia City H.S.

6:00 PM
Soccer (Boys JV) Vs. Northrop H.S.

6:45 PM
Soccer (Girls V) @ Plymouth H.S.

7:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. Northrop H.S.


2223

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Goshen High School/Northwood H.S,

5:00 PM
Soccer (Boys JV) @ Plymouth H.S.

5:00 PM
Soccer (Girls JV) Vs. NorthWood H.S.

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Elkhart Memorial H.S.

6:45 PM
Soccer (Boys V) @ Plymouth H.S.

6:45 PM
Soccer (Girls V) Vs. NorthWood H.S.


24

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. East Noble H.S.


25

10:00 AM
Football (Boys JV) @ East Noble H.S.

9:00 AM
Golf (Girls V) @ Culver Military Academy Invite

9:00 AM
Volleyball (Girls Fr) @ 9-Michigan City INV

9:00 AM
Volleyball (Girls V) @ Mishawaka H.S. Invite


2627

5:30 PM
C B Soccer Vs. Culver Military Academy


28

5:00 PM
Cross Country (B/G) Vs. Goshen High School

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Northridge H.S./Concord H.S.

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Goshen High School

5:30 PM
Soccer (Girls JV) Vs. Goshen High School

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Elkhart Memorial H.S.

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Elkhart Memorial H.S.

7:15 PM
Soccer (Girls V) Vs. Goshen High School

7:15 PM
Volleyball (Girls V) @ Elkhart Memorial H.S.


29

5:00 PM
Soccer (Boys JV) Vs. Concord H.S.

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Culver Military Academy

6:45 PM
Soccer (Boys V) Vs. Concord H.S.


30

4:30 PM
Tennis (Boys V) Vs. Plymouth H.S.

5:00 PM
Golf (Girls V) Vs. Elkhart Memorial H.S./Wawasee H.S.

5:00 PM
Soccer (Boys V) @ V - Carroll Tourney

5:00 PM
Soccer (Girls JV) @ Homestead High School

5:30 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Goshen High School

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Goshen High School

6:00 PM
Football (Boys Fr) Vs. East Noble H.S.

6:45 PM
Soccer (Girls V) @ Homestead High School

7:00 PM
Volleyball (Girls V) @ Goshen High School


31

7:00 PM
Football (Boys V) @ Plymouth H.S.


1